Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước ngày 01/01/2023

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.