Thông báo số 1124/TB-HCQG ngày 08/9/2021 về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến năm 2021

20210909_160726

20210909_160710

Xem chi tiết:

Quy chế xét, công nhận sáng kiến

Đơn đề nghị công nhận cấp sáng kiến

Báo cáo mô tả sáng kiến

Tổng hợp đề nghị xét, công nhận sáng kiến

Comments are closed.