Thông báo số 1318/TB-HCQG về việc cung cấp mẫu Sơ yếu lý lịch

scan0001

Mẫu Sơ yếu lý lịch:

Mẫu lý lịch dùng cho công chức, viên chức

Mẫu lý lịch dùng cho lao động hợp đồng

Comments are closed.