Thông báo số 1344/TB-HCQG về việc tổ chức đánh giá trình độ Tiếng anh tương đương B1 năm 2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia

Screenshot_20200826_155912_copy_833x1198

Screenshot_20200826_155819_copy_833x1187

Screenshot_20200826_155954_copy_833x1173

Screenshot_20200826_160243_copy_833x1205

Screenshot_20200826_160311_copy_833x1206Screenshot_20200826_163153_copy_833x1197

Screenshot_20200826_163823_copy_833x1171Screenshot_20200826_163842_copy_833x1106

Comments are closed.