Thông báo số 1365/TB-HCQG ngày 25/10/2021 về việc gia hạn thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

Scan_0002

Scan_0003

Comments are closed.