Thông báo số 182/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Screenshot_20200522_190301_copy_838x1184 Screenshot_20200522_190326_copy_838x1178 Screenshot_20200522_190345_copy_838x1201

Comments are closed.