Thông báo số 194/TB-VNC ngày 04/4/2022 về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023 của một số địa phương, đơn vị

20220404_101119

20220404_101142

Comments are closed.