Thông báo số 261/TB-VNC ngày 06/5/2022 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2023 của thành phố Hà Nội

20220506_163033

Xem chi tiết: Công văn của Sở KHCN thành phố Hà Nội 

Comments are closed.