Thông báo số 262/TB-VNC ngày 06/5/2022 về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

20220506_163817

Xem chi tiết: Thông báo của Bộ KH và CN

Comments are closed.