Thông báo số 276/TB-HCQG ngày 16/3/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

1

2

Danh sách tài sản chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Z9bqnB2ZEv_15jDnnGp0objwmhRZL2VA/view?usp=sharing

Comments are closed.