Thông báo số 2933/TB-BNV về việc phân công ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia

scan0001

Comments are closed.