Thông báo số 318/TB-VNC ngày 02/6/2022 về việc mời viết bài tham luận cho 02 Hội thảo khoa học thuộc đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Bộ “Các học thuyết và mô hình tổ chức nhà nước và tổ chức hành chính nhà nước trong thế giới hiện đại”

20220603_094246

20220603_101142

20220603_101206

20220603_101227

20220603_101247

Comments are closed.