Thông báo số 322/TB-HCQG về việc tổ chức khai mạc “Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019″

Screenshot_20200313_182222

Screenshot_20200313_182251

Comments are closed.