Thông báo số 354/TB-VNC ngày 19/6/2024 về trình tự, thủ tục phê duyệt kế hoạch, dự toán, hợp đồng thực hiện đề tài, đề án khoa học cấp cơ sở năm 2024

IMG_3027 IMG_3028

Comments are closed.