Thông báo số 3550/TB-BNV v/v giới thiệu chức danh và đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ

scan0001

Comments are closed.