Thông báo số 358/TB-VNC ngày 24/6/2024 về việc đề xuất, đăng ký nội dung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ

Văn bản đính kèm: Thông báo số 317/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

IMG_3482

Comments are closed.