Thông báo số 3995/BNV-VP ngày 17/8/2021 của Bộ Nội vụ về việc triển khai, thực hiện các Nghị Quyết tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

TB

Xem toàn văn:

Nghị quyết số 09

Nghị quyết số 16

Nghị quyết số 18

Nghị quyết số 19

 

Comments are closed.