Thông báo số 513/TB-HĐTDVC ngày 04/5/2021 Triệu tập thí sinh dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

Xem toàn văn Thông báo: Tại đây

Comments are closed.