Thông báo sô 590/TB-HVHC V/v Tổ chức phúc khảo Kỳ đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu đợt IV,V,VI tổ chức tại Hà Nội, Huế, TP. HCM

scan0001

Comments are closed.