Thông báo số 678/TB-VNC ngày 25/8/2023 về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2024 của một số địa phương, đơn vị

IMG_3198 IMG_3199

Comments are closed.