Thông báo số 7050/TB-BNV ngày 31/12/2020 về kết quả xét tuyển công chức Bộ Nội vụ năm 2020

ThongbaoKQxettuyennam2020_001

Comments are closed.