Thông báo số 996/TB-HCQG ngày 04/8/2021 về việc đề xuất, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 của Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.