Thông báo và tổ chức triển khai thực hiện Danh mục bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Screenshot (307)

Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 22/4/2022

Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 25/10/2022

Comments are closed.