Thông báo về việc áp dụng mẫu Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ giữa đơn vị chủ trì với chủ nhiệm và thành viên đề tài/ đề án khoa học

Xem chi tiết:

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3 

IMG_3926

Comments are closed.