Thông báo về việc đăng ký, đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 của Bộ Khoa học và Công nghệ

IMG_0407

Xem chi tiết:

QĐ phê duyệt CT KX01

– QĐ phê duyệt CT KX03

– QĐ phê duyệt CT KX05

– QĐ phê duyệt CT KX06

Comments are closed.