Thông báo về việc điều chỉnh mức thu đối với các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch và theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý năm 2023

IMG_0914

Comments are closed.