Thông báo về việc góp ý dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng theo phương thức từ xa tại Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết: Quy chế

IMG_6794

Comments are closed.