Thông báo về việc góp ý kiến dự thảo sửa đổi Quy chế Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia (lần 2)

IMG_0452 IMG_0453 IMG_0454

Xem chi tiết: Quy chế

Comments are closed.