Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tham gia thực hiện gói thầu: Thuê chuyên gia đánh giá hiện trạng, tư vấn và nâng cấp theo tiêu chí và thông lệ quốc tế của Tạp chí Quản lý nhà nước

IMG_6324 IMG_6325

Comments are closed.