Thông báo về việc phối hợp truyền thông tuyển sinh đào tạo sau đại học

Xem chi tiết:

https://www1.napa.vn/blog/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2023.htm

https://www1.napa.vn/blog/hoc-vien-hanh-chinh-quoc-gia-thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2023.htm

https://www1.napa.vn/blog/thong-bao-gia-han-nop-ho-so-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2023.htm

IMG_3409 IMG_3410

Comments are closed.