Thông báo về việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại kỳ đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 khung tham chiếu Châu Âu đợt 1 năm 2022 và Lịch đánh giá tại Học viện và các Phân viện

1-page-001

2-page-001

3-page-001

3-page-002

3-page-003

3-page-004

3-page-005

3-page-006

3-page-007

3-page-008

3-page-009

3-page-010

3-page-011

3-page-012

4-page-001

5-page-001

5-page-002

5-page-003

5-page-004

5-page-005

5-page-006

5-page-007

5-page-008

5-page-009

5-page-010

5-page-011

5-page-012

5-page-013

5-page-014

5-page-015

5-page-016

5-page-017

5-page-018

5-page-019

5-page-020

5-page-021

6-page-001

7-page-001

7-page-002

7-page-003

8-page-001

9-page-001

9-page-002

9-page-003

9-page-004

9-page-005

9-page-006

9-page-007

9-page-008

Comments are closed.