Thông báo về việc thực hiện quy định đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hình thức chính quy

IMG_0862 IMG_0863 IMG_0864 IMG_0865
Xem chi tiết: Văn bản đính kèm

Comments are closed.