Thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1, khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu đợt 3/2022 tại Phân viện TP. Hồ Chí Minh; đợt 2/2022 tại Học viện; đợt 2/2022 tại Phân viện TP.Huế; đợt 2/2022 tại Phân viện khu vực Tây Nguyên

1

2

3

4

5

6

7

8

Comments are closed.