Thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu tại Học viện và các Phân viện đợt 1 năm 2021

0001

0002

TN1

TN2

SG1

SG2

Comments are closed.