Thông báo về việc triển khai công tác Đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia năm 2022

D188748F-29E6-4831-8E7E-297ED572D408

618C1F04-2DA2-4575-865D-1AE8DD318C35

Quyết định ban hành Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với đơn vị, viên chức, người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

– Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với đơn vị, viên chức, người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

Quy định về định mức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên

Quyết định sửa đổi, bổ sung

Phụ lục và biểu mẫu 1 đến 6

Mẫu 7, 8, 9

Comments are closed.