Thông báo về việc triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2020, 2021, 2022, 2023

IMG_7684 IMG_7685 IMG_7686 IMG_7687 IMG_7688 IMG_7689 IMG_7690 IMG_7695 IMG_7692 IMG_7693 IMG_7694

Comments are closed.