Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

IMG_0408 IMG_0409 IMG_0410 IMG_0411 IMG_0412

Comments are closed.