Thông báo về việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024

86463ADD-A7B8-4192-9CC7-FAF41C94B20F

– Xem chi tiết: Công văn số 02/VKH-QLKH ngày 04/01/2023 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Comments are closed.