Thông báo về việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 (lần 2)

4B8B0C5A-DBD7-4843-8BE3-D1935F78CE77

Xem văn bản kèm theo: Tại đây

Comments are closed.