Thông báo V/v bán tài sản thanh lý năm 2019

Down danh mục và thông báo tại tại link sau:

Danh mục tài sản thanh lý

TB bán TSTL đợt 1 HV 2019

Comments are closed.