Thư cảm ơn của Hội thảo quốc tế chủ đề “Quản lý chiến lược mục tiêu phát triển bền vững từ cách tiếp cận tư duy khoa học hệ thống và điều khiển học – Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam”

img853

Comments are closed.