Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026

Screenshot (212)

Screenshot (213)

Toàn văn: Nghị quyết số 69/NQ-CP

Comments are closed.