Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách

Tại dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, Bộ Nội vụ đã đề xuất tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp phải căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu HĐND được quy định tại Điều 7Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Người ứng cử đại biểu HĐND đang công tác ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác đến hết nhiệm kỳ.

Bộ Nội vụ đề xuất, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, ngoài tiêu chuẩn chung của đại biểu HĐND, phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Về trình độ, chức vụ, đại biểu HĐND chuyên trách cấp tỉnh, huyện phải có trình độ đại học, có khả năng tham gia xây dựng chính sách và tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc.

Ở cấp tỉnh, người ứng cử Phó chủ tịch HĐND chuyên trách phải đang giữ chức vụ từ Giám đốc sở hoặc tương đương trở lên; người ứng cử Trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách phải giữ chức vụ từ Phó Giám đốc sở hoặc tương đương trở lên; người ứng cử Phó Trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách phải giữ chức vụ từ Trưởng phòng trong các sở, ban, ngành ở cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên.

Ở cấp huyện, người ứng cử Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách phải giữ chức vụ từ Trưởng phòng ở cấp huyện hoặc tương đương trở lên; người ứng cử Trưởng ban của HĐND chuyên trách phải giữ chức vụ từ phó Trưởng phòng ở cấp huyện hoặc tương đương trở lên; người ứng cử Phó Trưởng ban của HĐND chuyên trách phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 5 năm trở lên.

Ở cấp xã, người ứng cử Phó Chủ tịch HĐND hoạt dộng chuyên trách phải là cấp ủy viên, nơi nào có điều kiện bố trí ủy viên thường vụ đảng ủy cấp xã. Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn tiêu chuẩn ứng cử Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách cấp xã theo hướng cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.

Độ tuổi người ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách

Về độ tuổi người ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách, dự thảo nêu rõ, người lần đầu ứng cử đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách phải đủ tuổi tham gia hai nhiệm kỳ HĐND trở lên hoặc ít nhất trọn một nhiệm kỳ; nếu tái cử thì thực hiện theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; trường hợp đại biểu nữ giữ chức vụ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Nghị định 53/2015/NĐ-CPngày 29/5/2015 của Chính phủ được tái cử và sẽ nghỉ hưu khi đến tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động.

Người ứng cử đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở những huyện, quận, phường thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường nhìn chung phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ, một số trường hợp đặc biệt có thể áp dụng tương tự đối với đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tái cử.

Số lượng đại biểu HĐND chuyên trách

Theo dự thảo, căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương, việc dự kiến bố trí người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND để làm đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách theo định hướng sau: Ở cấp tỉnh, mỗi ban của HĐND có ít nhất 2 đại biểu hoạt động chuyên trách. Ở cấp huyện, mỗi ban của HĐND có ít nhất 1 đại biểu hoạt động chuyên trách. Ở cấp xã bố trí Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiên góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 

(Website Chỉnh Phủ)

Comments are closed.