Triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ

Screenshot (380)

Xem toàn văn:

- Nghị quyết số 37/NQ-CP

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”

- Danh mục Một số đề án, dự án triển khai trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 củaH nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Comments are closed.