Triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH13 tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Screenshot (382)

Xem toàn văn:

- Nghị quyết số 80/2023/QH15

-  Công văn số 163/TTg-KGVX v/v thực hiện Nghị quyết số80/2023/QH15 của Quốc hội

Comments are closed.