Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Kim Tuyển

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Tuyển
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực các cơ quan quản lý nhà nước ngành môi
trường Việt Nam.
Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh; 2. TS. Hoàng Mai.
Thời gian: 14 giờ 00 ngày 09 tháng 5 năm 2018;
Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn
Chí Thanh, Hà Nội.
Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!
Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.