LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 12/2/2018 8h30 Manivong Bongsouvanh NCS K14 Phòng 402 x 9/2/2018 14h30 Trương Thị Quỳnh Hoa NCS K14 Phò...