Liên hệ

Khoa Sau đại học,  Học viện Hành chính Quốc gia

P232-237, Tầng 2, Nhà A

Số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

 

Phòng Đào tạo Liên kết (232):     04-38345883

Phòng Đào tạo Thạc sĩ (233):       04-38359351  

Phòng Đào tạo Tiến sĩ (236):        04-37730431

Phòng Tổng hợp (237):                  04-37731907

Phòng Đào tạo chuyển đổi (Khoa Đào tạo Bồi dưỡng):  04-37733962 /04-37733963

Menu Title