Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Văn Phong

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Phong
Đề tài: Quản lý nhà nước đối với công chức ngành Thanh tra ở Việt Nam
hiện nay;
Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03.
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; 2. PGS.TS. Trần Thị Cúc.
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 13 tháng 01 năm 2018;
Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn
Chí Thanh, Hà Nội.
Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!
Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.