25 thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia

(napa.vn) – Ngày 08/7/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 798/QĐ-BNV về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phê duyệt danh mục 25 Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trong đó:

Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng gồm 12 thủ tục hành chính:

1

Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 10 thủ tục hành chính:

2

Lĩnh vực Tổ chức quỹ, Hội gồm 03 thủ tục hành chính:

3

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Xem toàn văn Quyết định số 798/QĐ-BNV và Phụ lục: Tại đây

Như Ngọc

Comments are closed.